SK | CZ | PL | EN

Regulamin

 I. Postanowienia ogólne

1.1 MPDESIGN s.r.o. (zwany dalej "Usługodawcą") zarządza witryną www.affilpro.com, która jest stroną internetową, za pośrednictwem której podmiot przekazuje treść użytkownikowi.

1.2 Usługodawca nie występuje jako sprzedawca asortymentu, ale jako dostawca platformy, która służy jako katalog produktów użytkowników.

 

II Rejestracja, kategoryzacja użytkowników

2.1 Wchodząc lub korzystając w inny sposób z www.affilpro.com, osoba staje się i klasyfikuje jako użytkownik w rozumieniu niniejszego Regulaminu (zwanych dalej Użytkownikami).

2.2 Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z niniejszymi ogólnymi warunkami, a korzystając z www.affilpro.com, zgadza się na te warunki i jest zobowiązany do ich przestrzegania w całości.

2.3 Użytkownicy są podzieleni na następujące kategorie w ramach portalu www.affilpro.com:

 

2.3.1 Użytkownik - specjalista, partner affiliate

a) ma obowiązek zarejestrować się na portálu affilpro.com, aby utworzyć konto osobiste                                            b) musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie produktów oraz świadczenie usług                                                            c) ma obowiązek dostarczania dokładnych iw pełni aktualnych informacji. W przypadku naruszenia tego obowiązku, usługodawca ma prawo do anulowania jego konta
d) edytuje swój profil, w tym zdjęcie profilowe (logo, swoje zdjęcie)
e) dysponuje raportami, statystykami sprzedaży, prowizji za pośrednictwem kanałów reklamowych,listą kampanii afiliacyjnych i banerów
f) oferuje przestrzeń reklamową na swojej stronie internetowej lub w sieci społecznościowej - facebook, pinterest, twiter, lindeln, google +, instagram w mobilnej wersji, e-mail i inne kanały reklamowe
g) jest odpowiedzialny za treść i przekazy umieszczone na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych

 

2.3.2 Użytkownik - profesjonalista, e-sklep, firma

a) ma obowiązek zarejestrować się na portálu affilpro.com, aby utworzyć konto osobiste
b) ma obowiązek dostarczania dokładnych iw pełni aktualnych informacji. W przypadku naruszenia tego obowiązku, usługodawca ma prawo do anulowania jego konta
c) edytuje swój profil, w tym zdjęcie profilowe (logo, swoje zdjęcie)
d) znajduje się w katalogu profesjonalistów
e) jest wyszukiwany przez klientów w oparciu o kategorie państwo, województwo, działalność
f) dodaje produkty do katalogu produktów indywidualnie lub za pośrednictwem pliku XML. W pliku XML Usługodawca nie akceptuje nazwy użytkownika - profesjonalisty, e-sklepu, firmy wymienionej w nazwie produktu
g) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu, między innymi, dostarcza i sprzedaje towary w dziedzinie projektowania, mody, interieru, sportu, technologii i rękodzieła lub prezentuje towary i usługi za pośrednictwem affilpro.com
h) dysponuje raportami, statystykami sprzedaży, prowizji za pośrednictwem kanałów reklamowych,listą kampanii afiliacyjnych i banerów
i) disponuje prehľadmi, štatistikami predajov, provízií z „cashback“, „pochvál nákupov“ reklamných kanálov partnerov

2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania profilu dowolnej kategorii użytkowników według własnego uznania.

2.5 Korzystanie z www.affilpro.sk podlega rejestracji użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest zakończona poprzez potwierdzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego posłanego emailem przez Usługodawcę.

2.6 Użytkownik jakiejkolwiek kategorii może zarejestrować się w systemie tylko raz na stronie www.affilpro.com.

2.7 Przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, użytkownik jakiejkolwiek kategorii wyraźnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi warunkami i że w pełni się z nimi zgadza.

 

III. Prawa i obowiązki użytkowników

3.1 Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji o przesłanej treści. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za nieprawdziwe informacje.

3.2 Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami i oświadcza, że zgadza się z nimi.

3.3 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w tym artykule.

3.4 „Użytkownik – profesjonalista“ wchodzi na stronę www.affilpro.com jako podmiot, który sam we własnym imieniu zarządza miejscem reklamowym a za używanie tego miejsca jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia Usługodawcy. „Użytkownik – profesjonalista“ dokona płatności na rachunek bankowy Usługodawcy za wszystkie wykonane kampanie reklamowe, w terminie przedstawionym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę.

3.5 Użytkownikowi - profesjonaliście usługa na www.affilpro.sk jest oferowana na podstawie indywidualnego porozumienia stron.

3.6 Usługodawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie między zawarciem Umowy a wystawieniem Faktury, „Użytkownik – Profesjonalista“ potwierdza i zgadza się, że Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Ceny zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. 

3.7 W przypadku opóźnienia „Użytkownika – Profesjonalisty“ zapłaty za fakturę (lub którejkolwiek z jej części), Usługodawca jest uprawniony do obciążenia „Użytkownika – Profesjonalisty“ zapłaty za fakturę (lub którejkolwiek z jej części), Usługodawca jest uprawniony do obciążenia „Użytkownika – Profesjonalisty“ karą w wysokości 18% p.a. z należnej części oraz kosztami związanymi z dochodzeniem żądania.

„Użytkownik – profesjonalista“ wyraża zgodę Usługodawcy na wysyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu § 75 ust. 6 ustawy nr. 222/2004 Z.z. o podatku od wartości dodanej, ze zmianami, w formie elektronicznego przesyłania faktur drogą elektroniczną. Faktury generowane elektronicznie są uważane przez strony za pełnowartościowe faktury.

Warunki korzystania z usługi  "sieć afiliacyjna" i nagroda finansowa

 

 IV.(C) Warunki korzystania z usługi  „affiliate sieť“

4.1 Usługodawca oferuje przestrzeń reklamową na swojej stronie internetowej, sieci społecznościowej, bazie danych e-mail lub innych kanałach reklamowych, aby zaprezentować kampanię będącą częścią systemu www.afillpro.com.

4.2 W przypadku wykorzystania przestrzeni reklamowej przez użytkownika - partner affiliate ma prawo do wynagrodzenia.

4.3 Partner affiliate jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej strony internetowej, sieci społecznościowej, bazy danych e-mail lub innych kanałów reklamowych przed niezgodnymi z prawem materiałami, nie narudzającymi praw autorskich, praw do znaków towarowych i patentów, nazw handlowych itp. Partner afiliacyjny oświadcza, że jest upoważniony do uruchamiania stron internetowych, na których umieszczony jest element reklamy dowolnej kampanii reklamowej oraz jest właścicielem niezbędnych licencji i zezwoleń związanych z jego witryną. Partner affiliate jest odpowiedzialny za linki, a także za zawartość swojej strony internetowej. Grafika reklamowa dostarczana partnerowi affiliate podlega ochronie prawom autorskim i może być wykorzystywana tylko w formie reklam, które są częścią witryny. affilpro.com

4.4 Partner affiliate nie może działać w sposób naruszający reputację Usługodawcy oraz innych użytkowników.

4.5 Partner affiliate nie jest upoważniony do wynagradzania użytkowników witryny za przeglądanie poszczególnych jednostek reklamowych kampanii prowadzonej na stronie internetowej. affilpro.com znajdującej się na jego stronie internetowej i nie może składać obietnicy stronom trzecim w związku z wyżej wymienioną procedurą.

4.6 Partner affiliate może być jak partner affiliate powiązany tylko z jednym kontem użytkownika na stronie www. affilpro.com. W przypadku naruszenia tego obowiązku Usługodawca jest uprawniony do wystawienia kary w wysokości 500 € i do wypowiedzenia konta użytkownika oraz do zerwania umowy o współpracy bez obowiązku wypłacenia wynagrodzenia. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o naruszeniu zobowiązań wobec partnera affiliate.

4.7 Partner affiliate jest zobowiązane do pełnego i prawdziwego przedstawienia wszystkich swoich danych i do uniemożliwienia dostępu stron trzecich do jego konta użytkownika. W przeciwnym razie jest odpowiedzialny za postępowanie tych stron trzecich.

4.8 Partner affiliate nie może umieszczać elementów reklamy żadnej z kampanii wykonanej za pośrednictwem strony www.affilpro.com na stronach pornograficznych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub na innych witrynach, które mogłyby zaszkodzić reputacji Usługodawcy lub użytkowników. W tym celu Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści witryny partnera affiliate, na które umieszcza elementy reklamy.

4.9 Nie wolno przekierować domeny www.affilpro.com na stronę użytkownika w celu promowania kampanii .Wyjątek może stanowić opis pojedynczej kampanii lub w umowie pisemnej. Nie jest dozwolone na www.affilpro.com stosowanie firmowych kluczowych słów użytkowników w ramach upowszechniania w płatnych wynikach systemów reklamowych - w szczególności nazwy adresów internetowych "użytkowników - profesjonalistów" i wyrazów pochodnych od nich. Jeżeli ze strony partnera affiliate dojdzie do naruszenie tego zakazu, Usługodawca może nałożyć karę umowną w wysokości 500 € za każde naruszenie oddzielnie. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. W przypadku powtarzającego się naruszenia tego zakazu, Usługodawca ma prawo do zablokowania konta "użytkownika - partnera affiliate", któremu zostanie odebrane prawo do prowizji.

4.10 Partner potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone przez Usługodawcę są tajemnicą handlową i, w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej jest odpowiedzialny w ramach przepisów i regulacji obowiązujących w Republice Słowackiej.

4.11 Po spełnieniu powyższych warunków użytkownikowi - partneowi affiliate zostanie wypłacone przez Usługodawcę wynagrodzenie w formie bezgotówkowej wpłaty na konto użytkownika - partnera affiliate.

4.12 Wypłata wynagrodzenia finansowego dokonywana jest wyłącznie w walucie Republiki Słowackiej.

4.13 Wypłata zostanie dokonana tylko wtedy, gdy łączna kwota na profilu „Użytkownika - zarejestrowanego gościa“ w momencie płatności będzie wyższa lub równa minimalnej wypłacie w wysokości 20 €. „Użytkownik - zarejestrowany użytkownik“, żąda zapłaty nagrody pieniężnej za pośrednictwem interfejsu aplikacji internetowej na stronie www. affiliate.com.

4.14 Zapłata wynagrodzenia finansowego przez Usługodawcę Użytkownikowi – partnerowi affilate nie nastąpi w następujących przypadkach:

  • „Użytkownik-profesjonalista“ nie zapłacił Usługodawcy prowizji związanej z transakcją „użytkownika – partnera affiliate“
  • Prowizję wypłąconą „Użytkownikowi – Profesjonaliście“ nie można sparować z profilem „Użytkownika – partnera affiliate“
  • Prowizja zapłacona przez „Profesjonalnego Użytkownika“ Usługodawcy jest powiązana z profilem „Użytkownika – partnera affiliate“, który już nie istnieje
  • W przypadku naruszenia niniejszych ogólnych warunków biznesowych przez „ użytkownika – partnera affiliate“
  • „Użytkownik – partner affiliate“ zarejestrował się wielokrotnie na stronie affilpro.com.

 

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

5.1 Usługodawca ma prawo usunąć zawartość każdego użytkownika ze strony internetowej www.affilpro.com, o ile jest to sprzeczne z niniejszymi warunkami handlowymi, ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

5.2 Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za administrowanie witryną www.affilpro.com, wyświetlanie tekstów, zdjęć i prawidłową pracę.

5.3 Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zdjęć użytkownika do prezentacji na stronie www.affilpro.com.

5.4 W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków handlowych, Usługodawca ma prawo ograniczyć prawa Użytkownika i / lub zakres usług świadczonych Użytkownikowi, a także uniemożliwić użytkownikowi dostęp do witryny www.affilpro.com i korzystanie z usług dostępnych tutaj.

5.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie gwarantuje bezproblemowe funkcjonowania portalu, że treści zamieszczone na stronie www.affilpro.com będą stale dostępne, kompletne, dokładne i prawidłowe oraz nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Republiki Słowackiej.

5.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia działania serwisu www.affilpro.com bez podawania przyczyny, bez przyjmowania jakichkolwiek roszczeń finansowych lub niepieniężnych przez zarejestrowanego użytkownika.

5.7 W przypadku podejrzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej, Usługodawca jest uprawniony do dostarczenia organom ścigania wszystkich znanych danych użytkownika.

 
 

VI Ochrona danych osobowych

6.1 Użytkownik i reklamodawca zgadzają się na umieszczenie wszystkich danych osobowych i innych zgromadzonych danych w bazie danych www.affilpro.com i ich przetwarzanie.

6.2 Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby biznesowe i marketingowe firmy.

 6.3 Zgoda jest udzielana do odwołania. Osoba zainteresowana jest świadoma praw wynikających z ustawy nr. 122/2013 w sprawie ochrony danych osobowych i zmiany niektórych ustaw,t. j. w szczególności, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma prawo dostępu do danych osobowych.
 
6.4. www.affilpro.com zobowiązuje się do przestrzegania ustawy nr. 122/2013 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych.
 
6.5 Polityka prywatności zawarta jest w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem https://mojoutfit.sk/conditions-protection-prices/, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik akceptuje również Politykę prywatności.
 

VII. Cookies 

7.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk komputera tylko za zgodą użytkownika. W przypadku zgody tekst jest przesyłany do małego pliku.

7.2 Cookies ułatwiają analizę nawigacji internetowej, rozpoznawanie, kiedy ktoś odwiedza stronę internetową, zezwalanie aplikacjom internetowym na wysyłanie informacji do poszczególnych użytkowników.

7.3 W związku z tym z witryny nie są pobierane żadne dane osobowe użytkownika
 
7.4 Cookies nie są wykorzystywane do przekazywania danych osobowych, trwałych plików cookies dowolnego typu ani systemów śledzenia użytkowników.
 
 

VIII. Warunki płatności

8.1 Metody płatności są powiązane z bramką płatności gopay.com, która zapewnia bezpieczną akceptację kart płatniczych i technologię przelewów bankowych online.

8.2 Użytkownik wprowadza hasła kart płatniczych, kart kredytowych i bankowości elektronicznej za pośrednictwem bezpiecznego i zaufanego kanału gopay.com.

8.3 Płatność można również ustawić jako "cykliczną", tj. - miesięcznie ustalona cena zostanie automatycznie zapłacona za korzystanie ze strony www.affilpro.com. O fakcie, że płatność zostanie zakwalifikowana jako płatność cykliczna, użytkownik zostanie poinformowany emailem. Po kliknięciu statusu płatności jest pokazana informacja o powtarzających się płatnościach. Użytkownik może anulować opcję cyklicznej płatności w swoim profilu w menu Faktury.

8.4 Cykliczna płatność jest automatycznie pobierana za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatności gopay.com. Do automatycznego pobrania płatności dojdzie po raz pierwszy 14 dni od dnia i godziny, kiedy nastąpiła pierwsza płatność, a następnie zawsze w tym samym dniu i godzinie miesiąca. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ubieganie się o zwrot płatności za już zapłacony okres.

8.5 W przypadku jakichkolwiek zmian użytkownik zostanie poinformowany na swój adres e-mail.

8.6 Użytkownik z państwa członkowskiego UE jest zobowiązany do wprowadzenia swojego identyfikatora VAT, ponieważ jest on wymagany przy rejestracji przed przystąpieniem do usługi. Jeśli klient nie dostarczy nam prawidłowego identyfikatora VAT, pobierzemy podatek od usług w słowackiej stawce podatku VAT w wysokości 20%.

 

IX Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin przedstawiony na stronie www.affilpro.com staje się ważnym i skutecznym w momencie jego potwierdzenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

9.2 Użytkownik oświadcza, że zapoznał się, rozumie i wyraźnie zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu.

9.3 Relacje nieobjęte niniejszymi warunkami podlegają prawu i przepisom obowiązującym na terytorium Republiki Słowackiej i UE.

9.4 Powstałe spory strony związane umową będą się starać rozwiązać pozasądowo jeśli będzie taka możliwość, a jeśli po podjęciu wszelkich starań, nie dojdzie do ugody, każda ze stron ma prawo rozwiązać spór w odpowiednim sądzie.

9.5 Żadna część tego tekstu nie może być kopiowana, publikowana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób i w żadnej formie bez wyraźnej zgody www.affilpro.com.

 

MPDESIGN s.r.o. – affilpro.com, Sládkovičova 1972 , 022 01 Čadca  

 

Regon : 50397028   

NIP: 2120313602  

NIP UE: SK2120313602 

 

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679   

e-mail: support@affilpro.com  

Spółka handlowa zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Żilinie, sekcja Sro, w aktach nr. 56899 / Le-